آزمایشگاه نساجی DTY

نخ های تولیدی با این روش دارای ویژگی های زیر هستند :

1.افزایش قدرت عایق بندی گرمایی توسط ایجاد فضای بین الیاف ودر نتیجه محبوس نمودن هوا.

2.کاهش وزن مخصوص وبه عبارت دیگر افزایش حجم مخصوص که ازدیاد ضریب پوشانندگی نخ را به همراه دارد.

3.کاهش درخشندگی و جلای نخ بر اثر نایکنواخت شدن بازتابش نور از سطح آن.

4.نرم شدن زیر دست (لمس پارچه)در اثر تغییر نخ فیلانتی صاف به نخ استرچ با ساختمان اسفنجی.

5.افزایش قدرت انتقال رطوبت که از جمع شدن عرق روی پوست بدن جلوگیری می کند.

6.خاصیت فنریت در صورت داشتن نخ استرج.