آزمایشگاه شیمی POY

آزمایشگاه شیمی در سالن POY مستقر بوده و هدف اصلی از ایجاد آن، کنترل پارامترهای چیپس ورودی به شرکت و انجام بخشی از تست های کنترل کیفی پس از تولید می باشد. در وهله اول سعی بر آن بوده است تاتجهیزات مورد استفاده در این بخش با توجه به اهمیت آن در کیفیت محصول نهایی، از معتبرترین برندهای تولید ابزارهای آزمایشگاهی خریداری شود. از جمله تجهیزات این آزمایشگاه می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

 

 

  1. دستگاه تعیین ویسکوزیته پلیمر
  2. ماشین رنگرزی تحت فشار
  3. دستگاه تعیین نقطه ذوب پلیمر
  4. دستگاه  تعیین میزان رطوبت محتوی چیپس
  5. آوون آزمایشگاهی
  6. دستگاه تولید آب مقطر
  7. انواع ترازوهای دیجیتال آزمایشگاهی
  8. میکروسکوپ نوری